Usługi refundowane

W ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia pacjent ma prawo do nieodpłatnych świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Podstawowa opieka zdrowotna, jako część systemu ochrony zdrowia, zapewnia zdrowym i chorym świadczenia w miejscu zamieszkania oraz środowisku nauczania i wychowania, w warunkach ambulatoryjnych lub, w uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta.

 

Świadczenia w POZ ukierunkowanie są na, zapobieganie, diagnostykę schorzeń, ich wykrywanie i leczenie, pielęgnację oraz zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację a także promocję, profilaktykę i edukację zdrowotną.

 

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej realizowane są w następujących poradniach:

 

 • Świadczenia lekarza POZ
 • Świadczenia lekarza POZ dla dzieci
 • Świadczenia pielęgniarki POZ
 • Świadczenia położnej POZ
 • Świadczenia pielęgniarki szkolnej

 

Do świadczeń POZ należą działania związane w szczególności z:

 

 •  - badaniem i poradą lekarską
 •  - diagnostyką i leczeniem
 •  - kierowaniem na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej
 •  - opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą
 •  - orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia z uwzględnieniem art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach
 •    opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135 z późń. zmianami);
 •  - obowiązkowe szczepienia ochronne
 •  - opieką nad niepełnosprawnymi
 •  - promocją zdrowia i profilaktyką chorób
 •  - świadczenia związane z zadaniami pielęgniarki rodzinnej
 •  - świadczenia związane z zadaniami pielęgniarki szkolnej.

 

Poradnia POZ czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 18.

Logo NFZ - pobierz>>>