ZASDY UDZIELANIA TELEPORADY W POZ

Od dnia 28 sierpnia 2020 r. pacjentom Wojnickiego Centrum Medycznego w podstawowej opiece zdrowotnej udostępnia się możliwość konsultacji telefonicznej z lekarzem w ramach procedury teleporady.

TELEPORADA  W  POZ  JEST  NARZĘDZIEM,  KTÓRE  DZIĘKI  UDZIELANIU ŚWIADCZENIA  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  NA  ODLEGŁOŚĆ,  ZWIĘKSZA BEZPIECZEŃSTWO  PACJENTA  ORAZ  PERSONELU, OGRANICZAJĄC BEZPOŚREDNI  KONTAKT  DO  SYTUACJI  UZASADNIONYCH  KLINICZNIE.

TELEPORADA NIE MOŻE BYĆ JEDYNĄ FORMĄ UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W POZ.

Konsultacje udzielane w ramach procedury teleporady prowadzone są przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej przyjmujących w przychodni od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 8:00-18:00.

Rejestracja telefoniczna teleporad czynna jest od  poniedziałku do piątku w dni robocze od godziny 7:00 do 18:00

W celu umówienia się na teleporadę , należy zadzwonić na jeden z podanych poniżej

nr tel: 14 6790308, 146789349, 531955191

lub zarejestrować się online: rejestracja@wcm.net.pl

Ze względu na dużą liczbę pacjentów chętnych do zapisania się na teleporadę czas oczekiwania na połączenie może się wydłużać.

Osoby udzielające teleporady to: lekarz, pielęgniarka, położna, którzy udzielają świadczeń w Wojnickim Centrum Medycznym.

Aby skorzystać z teleporady przed wykonaniem telefonu do rejestracji, należy przygotować dane pacjenta: imię, nazwisko, oraz nr PESEL.

Po odebraniu telefonu przez pracownika rejestracji pacjent zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska i numeru PESEL w celu dokonania identyfikacji pacjenta.

NASTĘPNIE ZOSTANIE PRZEPROWADZONA PROCEDURA REJESTRACJI.

1. Pracownik odpowiedzialny za rejestrację powinien:

 • rozpoznać potrzebę zdrowotną,
 • zweryfikować możliwość udzielenia świadczenia w POZ,
 • wpisać świadczenie do terminarza przyjęć właściwego członka zespołu POZ,
 • poinformować pacjenta, na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada.
 • zaproponowana zostanie pierwsza wolna godzina konsultacji ( pacjent zostanie poinformowany o przybliżonej godzinie konsultacji),
 • po ustaleniu godziny konsultacji pracownik rejestracji poprosi o podanie numeru telefonu kontaktowego, na który oddzwoni lekarz podstawowej opieki zdrowotnej     w celu udzielenia porady,
 • w sytuacji, gdy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie, po podjęciu co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 min. skutkuje to jej anulowaniem.

O wszystkich anulowanychwizytach jest informowany pracownik rejestracji. W przypadku gdy pacjent z niezrealizowanej porady ponownie zadzwoni, zostanie ustalony nowy termin teleporady.

 • Jeżeli lekarza poz, do którego chce się umówić pacjent, w dniu rejestracji nie udziela porad lub ma kompletny grafik (brak wolnych miejsc), pracownik rejestracji zaproponuje teleporadę u innego wolnego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

2.  Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stanu  pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.

3. W przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia  pacjenta, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych które służą zapewnieniu transmisji  dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej, informacje te muszą być „zaszyfrowane”.  Dla pacjentów  udostępniono adres skrzynki mailowej do kontaktu: e-mail: rejestracja@wcm.net.pl. Skrzynka mailowa jest sprawdzana  systematycznie, kilkakrotnie w czasie godzin pracy przychodni.

4. W ramach teleporady, jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów tj.:

 1. e-recepty
 2. e-skierowania
 3. e-zlecenia na wyroby medyczne
 4. badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych  lub obrazowych.
 5. e-zwolnienia

 SPOSÓB REALIZACJI E-RECEPTY:

 • Lekarz elektronicznie wystawia i podpisuje e-receptę
 • Pacjent otrzymuje 4 cyfrowy kod dostępu lub wydruk papierowy e-recepty
 • jeżeli pacjent ma założone KONTO IKP otrzyma sms lub email z kodem dostępu

SPOSÓB REALIZACJI E-SKIEROWANIA,

 • Lekarz elektronicznie wystawia i podpisuje e-skierowanie
 • Pacjent otrzymuje 4 cyfrowy kod dostępu lub wydruk papierowye-skierowania
 • jeżeli pacjent ma założone KONTO IKP otrzyma sms lub email z kodem dostępu

SPOSÓB  REALIZACJI E-ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE,

 • Lekarz wystawia e- zlecenie na wyroby medyczne i automatyczne generuje „Unikalny nr identyfikacyjny”  
 • Pacjent udaje się bezpośrednio do sklepu medycznego lub innego punktu realizującego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

SPOSÓB REALIZACJI BADAŃ DODATKOWYCH: W SZCZEGÓLNOŚCI LABORATORYJNYCH  LUB OBRAZOWYCH.

 • W przypadku zlecenia badań dodatkowych tj. laboratoryjnych, badań  EKG, zleceń dla pielęgniarki, wykonania iniekcji, lekarz poz wystawia zlecenia w programie informatycznym przychodni a zlecenia są realizowane w gabinecie zabiegowym i punkcie poboru krwi
 • W przypadku badań obrazowych należy osobiście zgłosić się do przychodni po skierowanie w wersji papierowej.

SPOSÓB REALIZACJI E-ZWOLNIENIA

 • Lekarz elektronicznie wystawia i podpisuje e-zwolnienie.
 • W  przypadku, gdy pracodawca (płatnik składek) nie ma profilu na Platformie Usług Elektronicznych (lekarzowi podpowie to system), pacjent otrzymuje wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego, wraz z jego podpisem i pieczątką.

W takiej sytuacji należy samemu dostarczyć zwolnienie lekarskie do pracodawcy w ciągu 7 dni.

5. Osoba udzielająca teleporady dokonuje adnotacji w dokumentacji  medycznej  o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

6. Teleporada przeprowadzana jest w warunkach gwarantujących poufność.

W Wojnickim Centrum Medycznym pacjent ma możliwość:

potwierdzić Profil Zaufany i aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

W Internetowym Koncie Pacjenta znajdziesz informacje na temat danych medycznych swoich i bliskich.

Dzięki IKP

 • miejsca, w których możesz się leczyć;
 • dokumentację medyczną, w tym e-recepty, e-skierowania, wyniki badań, wypis ze szpitala;
 • wysokość refundacji kupionych lekarstw i innych produktów medycznych oraz świadczenia wykorzystanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • zalecaną dawkę leków;
 • wysokość płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • składane oświadczenia upoważniające osobę do odbioru dokumentacji medycznej;
 • deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej.
 • Sprawdź też: E-recepty - zalety i sposób realizacji elektronicznych recept