Podstawowa opieka zdrowotna

W ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia pacjent ma prawo do nieodpłatnych świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Podstawowa opieka zdrowotna, jako część systemu ochrony zdrowia, zapewnia zdrowym i chorym świadczenia w miejscu zamieszkania oraz środowisku nauczania i wychowania, w warunkach ambulatoryjnych lub, w uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta.

Świadczenia w POZ ukierunkowanie są na, zapobieganie, diagnostykę schorzeń, ich wykrywanie i leczenie, pielęgnację oraz zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację a także promocję, profilaktykę i edukację zdrowotną.

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej świadczenia zdrowotne realizowane są w następujących poradniach:

 • Poradnia lekarza POZ
 • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
 • Poradnia pielęgniarki POZ
 • Poradnia położnej POZ
 • Poradnia pielęgniarki szkolnej

Pacjent który chce być objęty opieką przez którąś z wyżej wymienionych poradni musi zgłosić się do rejestracj wraz z dowodem osobistym aby złożyć deklaracje wyboru.

Do świadczeń POZ należą działania związane w szczególności z:

 • badaniem i poradą lekarską
 • diagnostyką i leczeniem
 • kierowaniem na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej
 • opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą
 • orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia z uwzględnieniem art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135 z późń. zmianami);
 • obowiązkowe szczepienia ochronne
 • opieka nad niepełnosprawnymi
 • promocją zdrowia i profilaktyką chorób
 • świadczenia związane z zadaniami pielęgniarki rodzinnej
 • świadczenia związane z zadaniami pielęgniarki szkolnej.

Poradnia POZ czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 18.